Al vanaf 2014 zet de dorpsraad zich in om te komen tot een oplossing voor het vele sluipverkeer dat over de Zeg naar Majoppeveld en de Borghwerf rijdt. We hebben daartoe talloze gesprekken gevoerd met inwoners, de gemeenten Rucphen en Roosendaal en met politieke partijen. We hebben ingesproken in de commissie EROM en ook enkele bewonersavonden georganiseerd. Onze insteek is altijd geweest (en blijft ook) dat er een oplossing voor het sluipverkeer komt waarbij een goede balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid voor heel Zegge gewaarborgd is.

We constateren echter dat de discussie hierover verhardt en een breed gedragen oplossing ver weg is. De dorpsraad is geschrokken van enkele recente reacties uit het dorp, waarbij het persoonlijk wordt en waaruit een gebrek aan vertrouwen in de dorpsraad spreekt. De dorpsraad heeft daarom besloten om zich inhoudelijk niet meer te bemoeien met de oplossing van het sluipverkeer. We hebben dit ook kenbaar gemaakt aan de gemeente Rucphen en hen gevraagd om de regie volledig van de dorpsraad over te nemen. Dat betekent dat de bewonersavond op 15 oktober over de Lage Zegstraat volledig in handen is van de gemeente en dat de dorpsraad alleen optreedt als gastheer.

De dorpsraad gaat zich op korte termijn richten op andere belangrijke zaken voor ons dorp, zoals het snel realiseren van het trapveldje voor de kinderen en de woningbouw in Zegge; de bouw van betaalbare (huur-)woningen is noodzakelijk. Het is immers belangrijk om de Zeg aantrekkelijk te maken en te houden voor onze jeugd. De dorpsraad beseft dat het niet allemaal kommer en kwel is in Zegge. Het is toch fantastisch wat nu georganiseerd wordt in ons durpke rond de herdenking van 75 jaar bevrijding van Zegge!

De dorpsraad staat altijd open voor vragen en opmerkingen, de vergaderingen zijn vrij om bij te wonen. Tot slot nodigt de dorpsraad inwoners uit om aan te sluiten en lid te worden.

rotonde olvstraat viaduct

Antwoorden gemeente Rucphen op vragen naar aanleiding van dorpsraadvergadering 12 februari

Op 12 februari zijn door inwoners van Zegge diverse vragen gesteld naar aanleiding van het verkeersbesluit Lage Zegstraat door de gemeente Roosendaal. De dorpsraad Zegge heeft deze vragen doorgezet aan de gemeente Rucphen. Zij hebben hierop gereageerd in bijgevoegde brief. In het kort worden de volgende antwoorden gegeven:

1. Het verkeersbesluit wordt nog formeel gewijzigd. De gemeente Roosendaal laat

verwarring over lage zegstraat

Lage Zegstraat, Roosendaal

Verkeersbesluit voor het afsluiten van de Lage Zegstraat en het aanleggen van twee landbouwsluizen in en nabij de Lage Zegstraat te Roosendaal.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 21 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt het verkeersbesluit voor het afsluiten van de Lage Zegstraat en het aanleggen van twee landbouwsluizen in en nabij de Lage Zegstraat te Roosendaal.

Het bijbehorende verkeersbesluit kunt u vanaf 21 januari 2019 vinden op www.officielebekendmakingen.nl en ligt vanaf 21 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het stadskantoor, Stadserf 1 te Roosendaal.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

 

 

Bron: www.rucphen.nl