De dorpsraad zet zich in voor meer betaalbare woningen in Zegge. Op dit moment is er gewoon te weinig aanbod van goedkope woningen op de Zeg. Dat is al jaren een groot probleem. De jongeren trekken weg en de ouderen kunnen niet doorstromen naar levensbestendige woningen. Daardoor vergrijst het dorp. De woningcorporatie Thuisvester gaat helaas geen extra huurwoningen op de Zeg bouwen. Dat is jammer want vooral aan sociale huurwoningen is een grote behoefte. Als dorpsraad adviseren wij de gemeente Rucphen om hierin nadrukkelijker het voortouw te nemen. Gelukkig gaat er wel gebouwd worden op de Zeg. Zo liggen er diverse bouwplannen op de plank die volgend jaar starten. In de Hoefstraat worden 16 levensbestendige koopwoningen gebouwd. Verwacht wordt dat de start van de verkoop hiervan eind van dit jaar plaatsvindt. Ook het plan ‘Zegge Oost’ aan de Kapelstraat krijgt eindelijk, na jaren van vertraging, een start. In Zegge Oost zijn nu 62 koopwoningen voorzien. Zie voor dit plan de raadsmededeling van de gemeente Rucphen op onze website. In deze raadsmededeling staat meer detailinformatie over het aantal en soort woningen, inclusief een indicatie van de prijzen. Tenslotte weten we, uit gesprekken met omwonenden en uit de mededelingen van de gemeente, dat op de locatie van Ahmets garage appartementen komen. Of deze voor de verkoop zijn is echter onbekend. Wilt u meer weten over de woningbouw of over andere onderwerpen, kom dan naar de dorpsraadvergadering. Deze vindt iedere tweede dinsdag van de maand om 19:00 uur in de Nieuwenbergh plaats.

De dorpsraad Zegge zoekt een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid. De dorpsraad Zegge is een formele adviescommissie van de gemeente Rucphen. Vind je het leuk om actief mee te denken met de gemeente over Zegse aangelegenheden en een verschil te maken door juist met een Zegse bril naar gemeentelijke ontwikkelingen te kijken en hierover te adviseren? Wil je een inbreng hebben op ontwikkelingen die de leefbaarheid van ons dorp raken? Kom dan eens langs op onze dorpsraadvergadering die elke tweede dinsdag van de maand om 19:00 uur in de Nieuwenbergh plaatsvindt. Daar spreken wij met Zegse inwoners over bijvoorbeeld de aanstaande woningplannen, het integraal verkeersplan en de verkeersdruk op onze wegen, de herinrichting van het dorpsplein, de gemeentelijke subsidie voor de Nieuwenbergh, de aanpak van de ‘Helpende Handjes’… Wil je meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris Renate de Kok via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Beste inwoner van Zegge,

Met de verkiezingen in aantocht zijn wij als dorpsraad benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen over Zegge. Zeker als het gaat om belangrijke thema’s zoals woningbouw in Zegge en de verkeersoverlast van de Borchwerf. We hebben de politieke partijen in Rucphen de volgende twee vragen voorgelegd:

  1. Wat gaat de partij de komende vier jaar doen aan het gebrek aan betaalbare (huur) woningen in Zegge. Gaat de partij zich hard maken voor het na 13 jaar eindelijk eens bouwen in Zegge oost, zoals voorzien in het IDOP van 2009?
  2. Hoe kijkt de partij aan tegen de toenemende overlast van de Borchwerf en het vele sluipverkeer in Zegge en de recent van stal gehaalde omlegging A58? Wat gaat de partij tegen het sluipverkeer in Zegge de komende vier jaar doen?

Van vier partijen ontvingen wij een schriftelijk antwoord. Onderstaand vatten wij deze antwoorden samen. De volledige antwoorden van de politieke partijen zijn te vinden op onze website www.dorpsraadzegge.nl.

Gebrek aan betaalbare (huur) woningen in Zegge

De VVD is het meest concreet als het gaat om woningbouw in Zegge Oost. Zij stellen dat het plan nu zo snel als mogelijk in procedure moet komen zodat in 2023 gebouwd kan worden. Ook de RVP, het CDA zijn van mening dat woningbouw in Zegge Oost gerealiseerd moeten worden. Daarbij gaat de RVP wat verder door te stellen dat de gemeente een echte aanjaagfunctie moet hebben om deze woningbouw te realiseren. Forza Rucphen gaat niet in op Zegge Oost, maar geeft meer in algemene termen aan dat snel meer woningen nodig zijn. Interessant is dat sommige partijen meer ruimte willen bieden aan de inwoners van Zegge als het gaat om woningbouw. Zo noemt het CDA het oprichten van lokale wooncoöperaties en zien zij kansen in kleinschalige en innovatieve woonvoorzieningen. De RVP noemt in dat kader alternatieve woonvormen (b.v. Tiny Houses en mantelzorgwoningen, levensloopbestendige woningen), collectief particulier opdrachtgeverschap en huur- en koopwoningen gekoppeld aan zorg. Over een ding zijn alle partijen het eens, namelijk de  toewijzing van koop en of huurwoningen aan Zegse inwoners.

Overlast Bochwerg en sluipverkeer

De RVP is het meest concreet en uitgebreid in haar antwoord. Zij willen vanuit één verkeersplan oplossingen voor de Lage Zegstraat, fietsoversteek Leemstraat, toenemende druk op viaduct en rotonde (afslag Zegge A58) en voor het te snel rijden op het dorpsplein/OL Vrouwestraat. Het CDA benoemt de verkeersdruk en de onveiligheid op de Leemstraat en zet in op handhaving en snelheidscontroles als oplossing voor de Lage Zegstraat. De VVD zet in op gedragsverandering en neemt een voorschot op de voorziene maatregelen kruising Lage Zegstraat / Nelson Mandelaweg. Gedeeltelijk afsluiting verplicht volgens de VVD tot ander gedrag. Forza Rucphen geeft aan dat zij de onveilige situatie in de Leemstraat blijft volgen omdat onveilige situaties oplossing moeten krijgen. Als het gaat om de omlegging A58 dan zijn de RVP en het CDA hier uitgesproken tegen. De VVD wil in gesprek blijven en blijft bij de intentieovereenkomst uit 2008 (omlegging A58 kan, mits zo ver als mogelijk van de kern Zegge. Forza Rucphen spreekt zich niet uit over de omlegging A58.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door Forza Rucphen.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door CDA.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door RVP.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door VVD.

Regionaal EnergieloketOp 4 februari jl. heeft Jeroen Landgraaf van Regionaal Energieloket een webinar verzorgd. Hierin worden adviezen gegeven aan woningeigenaren voor het energiezuinig maken van de eigen woning. Ook wethouder René Lazeroms geeft een korte introductie en stipt nog eens wat acties aan waaronder Collectieve Inkoop Zonnepanelen en Collectieve Inkoop Isolatie.

Heeft u de webinar niet kunnen bijwonen maar wilt u deze wel bekijken, dan kunt u die vinden op de website van Regionaal Energieloket - Buurtactie Energiezuinig Wonen Rucphen.

Let op, er is de eerste 2:15 minuut een stilte, de presentatie begint dus iets later.

Naar aanleiding van de vele vragen ten aanzien van woningbouw in Zegge stuurt Gemeente Rucphen onderstaand bericht uit welke komende week huis aan huis zal worden verspreid.

Mocht u de onderliggende planinformatie willen inzien dan kan dat via Ruimtelijkeplannen.nl.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view

Informatie over het plan "Lage Zegstraat naast 8" is te zien via onderstaande website:

https://oranjegloed.nl/

 

vht beleid gemeente rucphen concept1 2020 01 07 a

vht beleid gemeente rucphen concept1 2020 01 07 b