Ieder dorp, iedere wijk en iedere buurt is uniek. Ze zien er anders uit en hebben een eigen karakter. Prioriteiten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid verschillen daardoor. De politie en gemeente hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Maar buurtbewoners net zo goed. Elkaar kennen (en gekend worden), elkaar weten te vinden en aanspreken op ongewenst gedrag is erg belangrijk. Buurtpreventie kan een instrument zijn om uw buurt leefbaar en veilig te maken én te houden.

Wat is buurtpreventie?

Een vorm van toezicht door bewoners in de eigen buurt, opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in de wijk. Het is beslist geen burgerwacht of een organisatievorm waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met de politie, gemeente en andere partners, zoals bv de woningbouwcorporatie. Juist het actief zijn in dit netwerk versterkt de kracht van buurtpreventie.

Waarom buurtpreventie?

Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken of overvallen. Maar belangrijk is ook dat buurtpreventie vooral bijdraagt aan een hoger veiligheidsgevoel in een wijk. Ook al is er qua objectieve cijfers dus “niks” aan de hand, dan kan buurtpreventie wel degelijk nut hebben. Daarbij levert buurtpreventie een belangrijke bijdrage aan het sociale aspect in de wijk. Buurtbewoners die samen aan de slag gaan, extra oren en ogen hebben voor de wijk en zo meer betrokkenheid hebben bij hun eigen leefomgeving.

Waarvoor buurtpreventie

Buurtpreventie is niet alleen bedoeld om woninginbraken of overvallen te voorkomen. Juist niet. Buurtpreventie kan worden ingezet voor een breed scala van onderwerpen. U kunt denken aan:

  • Terugdringen van objectieve veiligheid/criminaliteit, zoals woninginbraken, vernielingen, baldadigheid;
  • Melden van onvolkomenheden in woonomgeving, zoals defecte verlichting, graffiti, zwerfafval;
  • Geven van voorlichting brandpreventie dmv uitvoeren van home safety checks (na uitleg door brandweer);
  • Verminderen overlast jeugd en verbeteren contact tussen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden;
  • Verkeersveiligheid, bv fietsverlichting of acties in 30km zones.

Wat doen buurtpreventisten?

Buurtpreventisten zijn net “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere bewoner. Maar een buurtpreventist kijkt en observeert. En hij/zij meldt verdachte situaties, personen, kentekens van verdachte auto’s of andere zaken aan de betreffende organisatie. Daarnaast kunnen zij op een respectvolle manier ook andere buurtbewoners aanspreken, hen attenderen op onveilige situaties in en rondom de woning of ongewenst gedrag. Buurtpreventisten lopen in duo’s door de wijk. Dat kan op wisselende tijdstippen (zeker niet alleen ’s avonds) en kan ook gecombineerd worden met bv het uitlaten van de hond. U bepaalt zelf wanneer u een ronde loopt en waar. Maar ook als u liever vanuit de eigen woning verdachte situaties wilt melden, kunt u meedoen aan buurtpreventie. Binnen het buurtpreventieteam wordt een coördinator aangesteld die als contactpersoon fungeert voor alle preventisten en de politie, gemeente e.a.

Kan iedereen buurtpreventist worden?

Ja, mits:

  • Iemand 18 jaar of ouder is;
  • Woonachtig is in de wijk/buurt waar buurtpreventie actief is;
  • Integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag (u heeft geen bezwaar tegen verificatie door gemeente bij politie).