Beste inwoner van Zegge,

Met de verkiezingen in aantocht zijn wij als dorpsraad benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen over Zegge. Zeker als het gaat om belangrijke thema’s zoals woningbouw in Zegge en de verkeersoverlast van de Borchwerf. We hebben de politieke partijen in Rucphen de volgende twee vragen voorgelegd:

  1. Wat gaat de partij de komende vier jaar doen aan het gebrek aan betaalbare (huur) woningen in Zegge. Gaat de partij zich hard maken voor het na 13 jaar eindelijk eens bouwen in Zegge oost, zoals voorzien in het IDOP van 2009?
  2. Hoe kijkt de partij aan tegen de toenemende overlast van de Borchwerf en het vele sluipverkeer in Zegge en de recent van stal gehaalde omlegging A58? Wat gaat de partij tegen het sluipverkeer in Zegge de komende vier jaar doen?

Van vier partijen ontvingen wij een schriftelijk antwoord. Onderstaand vatten wij deze antwoorden samen. De volledige antwoorden van de politieke partijen zijn te vinden op onze website www.dorpsraadzegge.nl.

Gebrek aan betaalbare (huur) woningen in Zegge

De VVD is het meest concreet als het gaat om woningbouw in Zegge Oost. Zij stellen dat het plan nu zo snel als mogelijk in procedure moet komen zodat in 2023 gebouwd kan worden. Ook de RVP, het CDA zijn van mening dat woningbouw in Zegge Oost gerealiseerd moeten worden. Daarbij gaat de RVP wat verder door te stellen dat de gemeente een echte aanjaagfunctie moet hebben om deze woningbouw te realiseren. Forza Rucphen gaat niet in op Zegge Oost, maar geeft meer in algemene termen aan dat snel meer woningen nodig zijn. Interessant is dat sommige partijen meer ruimte willen bieden aan de inwoners van Zegge als het gaat om woningbouw. Zo noemt het CDA het oprichten van lokale wooncoöperaties en zien zij kansen in kleinschalige en innovatieve woonvoorzieningen. De RVP noemt in dat kader alternatieve woonvormen (b.v. Tiny Houses en mantelzorgwoningen, levensloopbestendige woningen), collectief particulier opdrachtgeverschap en huur- en koopwoningen gekoppeld aan zorg. Over een ding zijn alle partijen het eens, namelijk de  toewijzing van koop en of huurwoningen aan Zegse inwoners.

Overlast Bochwerg en sluipverkeer

De RVP is het meest concreet en uitgebreid in haar antwoord. Zij willen vanuit één verkeersplan oplossingen voor de Lage Zegstraat, fietsoversteek Leemstraat, toenemende druk op viaduct en rotonde (afslag Zegge A58) en voor het te snel rijden op het dorpsplein/OL Vrouwestraat. Het CDA benoemt de verkeersdruk en de onveiligheid op de Leemstraat en zet in op handhaving en snelheidscontroles als oplossing voor de Lage Zegstraat. De VVD zet in op gedragsverandering en neemt een voorschot op de voorziene maatregelen kruising Lage Zegstraat / Nelson Mandelaweg. Gedeeltelijk afsluiting verplicht volgens de VVD tot ander gedrag. Forza Rucphen geeft aan dat zij de onveilige situatie in de Leemstraat blijft volgen omdat onveilige situaties oplossing moeten krijgen. Als het gaat om de omlegging A58 dan zijn de RVP en het CDA hier uitgesproken tegen. De VVD wil in gesprek blijven en blijft bij de intentieovereenkomst uit 2008 (omlegging A58 kan, mits zo ver als mogelijk van de kern Zegge. Forza Rucphen spreekt zich niet uit over de omlegging A58.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door Forza Rucphen.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door CDA.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door RVP.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door VVD.